MÁY CHỦ THIÊN ĐẾ


Phiên bản Season 6.9
Exp Base x200
Exp Master x200
Drop 5%
Giới Hạn Reset Theo Top 1
Max Option 1 Option
Wing Max Wing 3

MÁY CHỦ DRAGON ĐÃ GỘP SANG MU HÀ NỘI


Phiên bản Season 6.9
Exp Base x200
Exp Master x120
Drop 5%
Giới Hạn Reset KHÔNG
Tốc độ đánh Chuẩn Webzen
Tạo nhân vật Level 1 All Class

MÁY CHỦ PHỤC HƯNG


Phiên bản Season 13 Part 1-2
Exp Base x9999
Exp Master x200
Drop 20%
Giới Hạn Reset KHÔNG
Tốc độ đánh Chuẩn Webzen
Tạo nhân vật Level 1 tạo All Class